Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Ranksport geleverde diensten, trainingen, evenementen en overige dienstverlening.

Ranksport, gevestigd te Berkel-Enschot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ranksport verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze vrije faciliteiten, deelneemt aan een van onze trainingen, groepslessen, evenementen en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die Ranksport van u nodig heeft of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Ranksport worden verwerkt, kunnen zijn:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Handtekening
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens van deelnemers (straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Verwerkt Ranksport ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bij gebruik van de faciliteiten of deelname aan een van de groepslessen laat Ranksport de deelnemer een medische verklaring invullen en ondertekenen. De medische verklaring is bedoeld om de deelnemer en Ranksport te laten vaststellen of de deelnemer lichamelijk in staat is om gebruik te maken van onze faciliteiten of aan de groepslessen deel te nemen. Informatie uit de medische verklaring en eventuele testresultaten zullen nooit met derden worden gedeeld.

Waarom we gegevens nodig hebben.

Als u eenmaal contact hebt opgenomen met Ranksport of met ons een overeenkomst hebt gesloten, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze trainingen, groepslessen en evenementen uit te kunnen voeren.
 • Om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze openingstijden , trainingen en evenementen.
 • Om u na een training, Groepsles en/of evenement te kunnen informeren over afrondingszaken (bijv. foto-/videoverslag).
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen: bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (facturen op naam).
 • Eventueel voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening van Ranksport. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit of aanbieding van Ranksport. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit in de e-mail met de nieuwsbrief aangeven door op ‘beantwoorden’ te klikken en in de onderwerpregel ‘uitschrijven’ te vermelden. Ook kunt u ons hierover per e-mail informeren op info@ranksport.nl  Verder kunnen foto’s gebruikt worden die tijdens een training of evenement gemaakt zijn. Dit kan zijn voor promotie- of marketingdoeleinden of voor foto- en videoverslagen (bijvoorbeeld via Facebook, YouTube, Instagram of op de website van Ranksport). Indien u als deelnemer niet herkenbaar wilt zijn op foto- en/of videomateriaal dat voor promotiedoeleinden wordt gebruikt, kunt u dit voorafgaand aan een training of evenement aangeven en wij houden daar dan rekening mee. Ook na plaatsing van een foto of video waarop u herkenbaar in beeld bent, hebt u het recht hierop niet meer herkenbaar voor te komen. Wij zullen in dat geval het materiaal verwijderen of u hierop onherkenbaar maken.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Ranksport gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en zij houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Ranksport zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

Hoe lang we gegevens bewaren.

Ranksport zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In verband met eventuele claims (na het gebruik van de faciliteiten, een training, groepsles of evenement vastgesteld(e) schade/letsel) bewaren wij alle gegevens, inclusief relevante correspondentie, maximaal 1 jaar nadat een training, het evenement heeft plaatsgevonden. Daarna zullen wij uw gegevens (met uitzondering van uw e-mailadres voor de nieuwsbrief en uw op naam gestelde factuur) vernietigen.

Indien er redenen bestaan waarom wij menen uw gegevens langer te moeten bewaren, dan wordt u daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden.

Ranksport verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke  verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek.

Ranksport gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw bij ons bekende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u een gespecificeerd verzoek sturen naar:
info@ranksport.nl

Beveiliging.

Ranksport hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Ranksport entertainment heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Ranksport toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval dat Ranksport gebruik maakt van de diensten van derden, zal zij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacyrechten.

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Ranksport dit verzoek binnen een redelijke termijn afhandelen en u daarover informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@ranksport.nl

Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop Ranksport met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u ons hierop aanspreken. Indien wij uw klacht niet naar uw tevredenheid oplossen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Vragen.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via info@ranksport.nl

Deze privacyverklaring is opgesteld op 16 mei 2018


Ranksport